Home Arşiv Sosyalist Gazetesi; 29 Aralık 1970 Yıl. 1 Sayı.4

Sosyalist Gazetesi; 29 Aralık 1970 Yıl. 1 Sayı.4

by @admin
0 comment

 

 

 

İŞSİZLİK ve PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ’ nin

Türkiye Halkına açıklaması:

 

Vatandaş,

  Halkımızın her türlü sömü­rüden kurtulması için sava­şan Devrimci öğrencilerimiz­den biri daha öldürtüldü. Üç yıldan beri sistemli bir şekil­ de İşçilerimize ve Devrimci öğrencilere karşı girişilen bu haince saldırıları hazırlayanlar ile İşsizlik ve Paha­lılığı yaratan, yurdumuzu si­yasî ve İktisadî zulümleri al­tında inleten çevreler, aynı çevrelerdir. Bunlar; Ameri­kan Emperyalizmi ve yerli ortağı olan Finans – Kapita­lizm ve onların emrindeki A. P. iktidarıdır. Hepimizin bildiği gibi, yur­dumuz bugün İktisadî ve si­yasî bir krizin içine girmiş­tir. Krizin en önemli belirli­leri olan İşsizlik ve Pahalı-

 

                                                                                                                                                      (Devamı 5. sayfada)

İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş
Derneğinin açıklaması

                                                                                                                                                        (Baştarafı 1, sayfada)

lık, hudut tanımaz bir hiçim­de artmaktadır, ilâçlara ya­pılan ve yakında iktisadi Devlet Teşekkülleri mamulleri fiyatlarına da yapılacak olan zamlardan sonra, pahalılık daha dayanılmaz bir hal ala­caktır. İşsizlik tehlikesi de bütün çalışan halkımızı tehdit etmekledir. Milyonları aşan İşsiz vatandaşımızın yabancı ülkelere sevki, çıkar yol de­ğildir. Şimdiden başlayan, fabrikalardan toplu işçi çı­kartma ameliyesi, yakın bir gelecekte çok daha hızlana­caktır. Görünen köy, klavuz istemez.

      Halkımızı iktisadi, siyasi sömürü ve zulümleri altında inletenler; Halkımızın uyan­ması, gerçekleri görmesi, bi­linçlenmesi ve haklarını ala­bilmesi uğruna savaşan İşçi­leri, Devrimci Öğrencileri ve Aydınları da öldürtmektedir­ler.

Vatandaş,

Artık ayılalım. Bizlere oy­nanan oyunları görelim. Siyasi ve İktisadî zulümden, İş­sizlik ve Pahalılıktan kurtu­labilmek için tek çarenin; bu bozuk düzenin değiştirilmesi olduğunu anlayalım.

İkinci Kurtuluş Savaşımız­da ilk adım olarak; Anayasa­nın tanıdığı GENEL DİRENİŞ’ e hazır olalım.

                                                                  İ.P. S. D.
                                                          Merkez İcra Kurulu

 

 

You may also like

Tarihçe

ipsd
Gerekçemiz aynı gerekçedir. 1968 yılında kurulan İPSD’nin bugün de gerçekliğini korumaktadır.

Basın Açıklamaları

Son Haberler

@2024 – Tüm hakları saklıdır.