Home Arşiv Sosyalist Gazetesi; 26 Ocak 1971 Sayı.7

Sosyalist Gazetesi; 26 Ocak 1971 Sayı.7

by @admin
0 comment

 

 

İzmir ve Ankara’dan sonra

İstanbulda da

 

DİRENİŞ

Başlıyor

 

            İşsizlik ve Pahalılığı yaratan ve Yurdumuzu Ekonomik Politik zulümleri altında in­leten Amerikan Emperyaliz­mine ve yerli Ortaklarına karşı bütün Türkiyede sosyal sınıf ve tabakalarda kendini gösteren direnme eğilimi Düşünce alanından, Davranış alanına doğru kaymaya başladı. Devrimci ve Halk­tan yana çeşitli örgütler; başta İşçi Sınıfımızda olmak üzere fakir köylülerimizde, köy ve şehir küçük Burju­vazisinde Ekonomik ve Politik Krizin yarattığı bu po­tansiyeli, Devrimci açıdan değerlendirebilmek için Pratik alanda çalışmalara giriştiler. İlk olarak «İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği» İzmir İl Şubesinin Dev-Genç TÖS ve DİSK ile birlikte hazırladığı «Direniş Haftası» ndan sonra Ankarada 24 Devrimci Kuruluşun elbirliği ile başlattığı İşsizlik ve Pa­halılığı yaratanları protesto kampanyası, 30 – Ocak – Cu­ma günü yapılacak Miting ve yürüyüşle son bulacak. Bu arada İstanbulda da «İşsizlik ve pahalılıkla Savaş Derneği» Genel Merkezi, Direnişe geçmek için hazırlığa başla­dı. Öğrendiğimize göre «DİSK» de İşsizlik ve Paha­lılığı protesto için Miting yapma kararı almıştır.

Bütün bu gelişmeler gelecek için ümit vericidir Fa­kat henüz mümkün olan ve gerekli olan yapılmış değil­dir. Halk yığınlarındaki bu potansiyeli, daha iyi değer­lendirebilmek için; Devrimci Örgütler arasındaki dayanı­şmanın ve işbirliğinin daha

                                                                                                                                     (Devamı 4 ncü Sayfada)

 

Direniş Başlıyor

 

                                                                                                                                        (Baştarafı 1 nci Sayfada)

 

Plânlı ve koordine biçimde yürütülmesi gereklidir. Bü­tün Devrimci örgütlerin, çevrelerin ve kişilerin katılacağı bir «Ön toplantı>> ; bu maksada varmak için atıla­cak bir adım olur.

       Bu kritik dönemde bütün Devrimcilerin hedefi; yer yer başlayan Direnişleri bütün Türkiye’de yaygınlaştır­mak ve ondan sonra da bir «Genel Direniş» şekline dö­nüştürmek olmalıdır.

     Amerikan Emperyalizmine ve yerli ortakları Finans-Kapitalizm’e ve onların em­rindeki A.P. İktidarına kar­şı ve bunların getirmek iste­dikleri Faşist diktaya karşı, başta işçi Sınıfımız ve onunla  birlikte fakir köylülerimiz olmak üzere tüm Emekçi Halkımızı tek cephede toplayabilmek, bugünkü şartlar içinde en kolay olarak; bu sosyal sınıf ve tabakalarımızın ortak derdi olan işsizlik ve Pahalılık meselelerini Devrimci açıdan iyice değerlendirmek suratiyle mümkündür.

 

  

 

 

 

 

 

 

You may also like

Tarihçe

ipsd
Gerekçemiz aynı gerekçedir. 1968 yılında kurulan İPSD’nin bugün de gerçekliğini korumaktadır.

Basın Açıklamaları

Son Haberler

@2024 – Tüm hakları saklıdır.