İPSD

İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ

Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1– “İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin genel merkezi İstanbul’dur. Dernek Türkiye’nin her yerinde şubeler kurabilir, temsilciler atayabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2- Dernek emeği ile geçinmek zorunda olan Türkiye Halklarına dayanır. Demek, plansız bir üretim ve tüketim düzeninin hüküm sürdüğü yurdumuzda hayat pahalılığı ve işsizliğin kökünden kazınamayacağını kabul eder. Bununla beraber, bilinçli bir mücadele yapılırsa hayat pahalılığı ve işsizliğin azalmasında olumlu sonuçlar almanın mümkün olabileceğine de inanır.

Halklarımızın, siyasi inanç ve parti farkı gözetmeksizin dernek etrafında birleşme ve dayanışması, pahalılık ve işsizliğin yanında sağlık, konut, kira, su, yakacak ve giyecek gibi diğer dertlerinin de çözümlenmesini kolaylaştırır.

DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER

Madde 3- Dernek, yukarıdaki amaca erişmek için şu görevleri yerine getirecektir:

a-) Türkiye’deki üretim, halklarımızın tüketimi için yeterli değildir. İhtiyaçtan az olduğu için pahalı olan malların fiyatlarına, tüketici ile üretici arasındaki aracı zümrenin aşırı ve kontrolsüz kazancı da eklenince, fiyatlar bugünkü yüksekliğe çıkmaktadır. Dernek üretimin arttırılması ve aracı zümrenin aşırı karlarının kaldırılarak medeni memleketlerdeki seviyeye indirilmesini öngörür. Geleneklerimiz de, emek karşılığı olmayan bu şekildeki aşırı kazanç yollarını kötüler ve rıbayı (tefecilik, faizcilik) haram sayar. Bunun için, dernek alınteri teri ile geçinen köylünün, işçinin, küçük esnaf ve küçük sermaye sahiplerinin katılması yoluyla, üretim ve tüketim işletme ve kooperatiflerinin kurulmasını gerekli bulur. Üretici ile doğrudan doğruya ilişkisi olacak Tanzim Satış Merkezleri kurulmasına çalışır ve seyyar esnafı da örgütleyerek bu amaçlara yardımcı olmasını sağlar.

b-) Dernek, Türkiye’yi Pazar ve hammadde kaynağı yaparak sömüren emperyalizmi, hayat pahalılığı ve işsizliğin artmasında başlıca sebep sayar. İktisadi bir sistem olan emperyalizm ile mücadeleyi bunun için gerekli görür. Ve dernek, bu mücadeleye, yurdumuz pazar ve hammadde kaynağı olmaktan kurtarılıncaya kadar devam etmekte kararlıdır.

c-) Dernek Türkiye Halklarına yararlı olmayı amaç bilen, emperyalizme karşı ve vatansever yerli sanayinin gelişmesini ve tek cephe halinde millileşmesini gerçekleştirici çalışmalara katılır. Bu yöndeki yerli sanayinin gelişmesinin, hayat pahalılığı ve işsizliğin azalmasında olumlu sonuçlar vereceğine inanır.

d-) Halklarımızın, hayat pahalılığı ve işsizliğe karşı mücadelesinde, başarıya ulaşabilmesi, ancak, sosyal bilince erişmesi ile mümkündür. Dernek, yurdumuzun her yerinde konferanslar, mitingler, gösteri yürüyüşleri, çeşitli eğitim ve benzeri davranışları düzenleyerek halklarımızın bilinçlenmesine çalışır.

e-) Dernek, bir gazete çıkararak haksız kazanç peşinde koşanları, pahalılık ve işsizlik yaratan nedenleri açıklayacak, pahalılık ve işsizlik sıkıntısı çekenlerin dertlerini dile getirecek ve emekçi halklarımızın ekonomik ve sosyal kurtuluşu için gerekli en kesin mücadeleyi yapacaktır.

f-) Dernek, emekçi halklarımıza faydalı ve amaçları ile çelişmeyen, yasaların izin verdiği bütün işleri yerine getirmeyi de görev bilir.

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 4- İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği halkı fahri üyesi bilir. Derneğin amacını benimseyenler Dernekler Yasası çevresinde üyeliğe kabul edilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA YA DA ÇIKARILMA

Madde 5- Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak bağlı bulunduğu şubeye bildirmek koşulu ile üyelikten ayrılabilir.

Derneğin amacına aykırı faaliyet gösteren, Genel Kurulun, Genel Yönetim Kurulunun, Merkez Yürütme kurulunun ve kayıtlı bulunduğu Şube Yönetim Kurulunun kararlarına uymayan, üzerlerine düşen görevleri yapmayan ya da amacın gerçekleşmesi yolunda şartlar, zaman-zemin ve her türlü bireycil bahane ve teşebbüs kırıcı eğilim ve davranışlarda bulunanlar, Onur Kurulu tarafından üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarma kararına karşı, ilgililer, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde, derneğin ilk Genel Kurulunda görüşülmek üzere itiraz edebilirler. İtiraz halinde üyelik yükümlülükleri devam eder. İtiraz edilmediği takdirde üyelikten çıkarma kararı kesinleşir.

ÜYELİK ÖDENTİSİ

Madde 6- Üyelik ödentisi yıllık en az 120.000 TL’dir.

DERNEĞİN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ

Madde 7- Derneğin organları şunlardır:

a-) Genel Kurul,

b-) Genel Yönetim Kurulu,

c-) Merkez Yürütme Kurulu,

d-) Denetleme Kurulu,

e-) Onur Kurulu.

GENEL KURUL

Madde 8- Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, şubelerin her 10 üyeye karşılık seçecekleri birer temsilci (delege), Dernek Kurucuları, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu üyelerinin katılmasıyla toplanır. Şube Başkanları Genel Kurulun doğal üyesidir.

Genel Kurul her yıl Temmuz ayı içinde olağan olarak toplanır. Genel Kurul toplantısına çağrı, Dernekler Yasasında gösterilen yönteme uygun olarak Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve yerel mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunamazsa toplantı bir hafta sonra aynı gün, saat ve yerde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Olağanüstü Genel Kurul, Dernekler Yasası hükümlerine göre yapılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9- Aşağıda yazılı işler Dernek Genel Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır:

a-) Dernek organlarını seçmek, (Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu.)

b-) Dernek Tüzüğünde değişiklik yapmak,

c-) Dernek Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek,

d-) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi ya da ipoteğin çözülmesi, bağışlanması ve devredilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

e-) Derneği sona erdirmek,

f-) Dernekler Yasasında, mevzuatta ve dernek tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.

GENEL YÖNETİM KURULU

Madde 10- Genel Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme organıdır. Dernek Genel Kurulu tarafından, dernek üyeleri arasından seçilen 11 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 1 yıldır. GYK ilk toplantısında Genel Başkan, iki Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve bir Saymandan oluşan Merkez Yürütme Kurulunu seçer. GYK en geç üç ayda bir toplanır. Toplantı yeri olarak yurdun herhangi bir il veya ilçesi seçilebilir. GYK toplantılarına mazeretsiz olarak üstüste iki kez katılmayan üye Kuruldan çekilmiş sayılır. Yerine, Genel Kuruldan seçilmiş olan yedeklerinden sırası gelen göreve çağrılır.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11- Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a-) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için Merkez Yürütme Kuruluna gereken direktifleri ve yetkileri vermek, yapılmış çalışmaları incelemek ve karara bağlamak,

b-) Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

c-) Derneği temsil etmek ya da bu konuda üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,

d-) Dernek Şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve Şube kurucularına yetki vermek, Şube kurulamayan yerlerde temsilcilikler atamak,

e-) Gerektiğinde tüzük hükümlerini yorumlamak, yönetmelikleri onaylamak,

f-) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Madde 12- Merkez Yürütme Kurulu haftada bir olağan olarak toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste 3 ve yılda 5 toplantıya katılmayan üye MYK’dan çekilmiş sayılır.

MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13- Merkez Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a-) Derneğin amacına uygun olan her türlü çalışma ve davranış için karar vermek ve uygulamak,

b-) Şubeler açmak, Semt Temsilcileri atamak, Şube açma veya Semt Temsilcisi atama yetkisini vermek, Şube kapatmak, Semt Temsilcisini af etmek veya verilmiş yetkileri geri almak,

c-) Çalışma kolları, büroları, komiteleri kurmak, bütün çalışmalar için gerektiğinde yönetmelikler yapmak,

d-) Dernek memurları ile hizmetlilerini göreve almak veya çıkarmak,

e-) Hayat pahalılığı ve işsizlik konusu ile ilgili her türlü işletme ve kooperatifin kuruluşuna yardımcı olmak,

f-) İşsizliğin ürünü olan ve hayat pahalılığı ile mücadele görevini yerine getiren seyyar esnafı, dernek amaçları yönünde bilinçlendirmek, hak ve çıkarlarını savunmak, onları özel ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek, sorunlarının, bilimsel bir şekilde çözülmesi için gereken her türlü önlemi almak.

g-) Hayat pahalılığı ve işsizliğin nasıl giderileceği yönünde gereken eğitimleri yapmak,

h-) Gereken konferanslar, mitingler, gösteri yürüyüşleri vs. için kararlar almak ve uygulamak,

ı-) Dernek bütçesini uygulamak, Dernekler Yasasına göre gerekli defterleri tutmak, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu ile ilgili işleri yapmak,

i-) Dernek amaçlarına uygun çalışma ekipleri kurmak, dernek gazetesini çıkarmak,

j-) Dernek amaçlarının içine giren bütün işleri zamanında yerine getirmek.

DENETLEME KURULU

Madde 14- Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından üç asil üç yedek üye olarak seçilir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir Başkan seçer. Yılda en az iki kez hesapları kontrol eder. Genel Kurula hesaplarla ilgili bir rapor sunar.

ONUR KURULU

Madde 15- Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından üç asil, üç yedek üye olarak seçilir. Kurul ilk toplantısında bir Başkan ve bir Raportör seçer. Onur Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca Kurula sevk edilen üyelerin disiplin işlerini görüşür ve karara bağlar.

ŞUBELER VE KURULUŞLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16- Gerekli görülen yerlerde Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğü çerçevesinde şubeler kurulabilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 17- Şube organları şunlardır:

a-) Şube Genel Kurulu,

b-) Şube Yönetim Kurulu,

c-) Şube Denetleme Kurulu.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 18- Şube Genel Kurulları her yıl Mayıs ve Haziran aylarında yapılır. Şube Genel Kurulları, bütün şube üyeleri ve Semt temsilcilerinin katılması ile toplanır. Kongre toplanma yöntemi, Genel Kurulun toplanma yöntemi gibidir. Şube Genel Kurulu, Genel Kurul görev ve yetkilerini kendi çerçevesinde sınırlı olarak kullanır. Şube Yönetim kuruluna 3 asil, 3 de yedek üye seçer. Kongre, Genel Kurula katılacak olan delegeleri de seçer.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 19- Şube Yönetim Kurulları ilk toplantısında aralarından bir Başkan, bir Sekreter ve bir Sayman seçer. Şube Yönetim Kurulları, Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kuruluna paralel olarak ve Merkez Yürütme Kurulunun direktifi altında, bulundukları yerde Derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye yarayan çalışmalar yapar.

 

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 20- Şube kongrelerinde, Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçilir. Şube Denetleme Kurulları merkez örgütüne paralel olarak çalışırlar.

SEMT TEMSİLCİLERİ

Madde 21- Semt Temsilcileri, Merkez Yürütme Kurulunun direktifi ile çalışırlar. Bulundukları yerde Derneği temsil ederler. Semt Temsilcilikleri ile ilgili olarak Merkez Yürütme Kurulunca bir yönetmelik yapılabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 22- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a-) Üyelik ödentileri,

b-) Bağış ve yardımlar,

c-) Yayınlardan, gösteri vs.den elde edilecek başka gelirlerdir.

GELİRLERİN TOPLANMASI VE HARCANMASI

Madde 23- Gelirler Genel Merkez adına toplanır. Merkez Yürütme Kurulu, gelirlerin yüzde otuzunu toplandığı şubenin bulunduğu mahalde harcamakla yükümlüdür. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu oranı değiştirebilir.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 24- Genel Kurul, Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin sona ermesi halinde, malları Genel Kurul kararı ile Derneğin amacına uygun bir teşekküle, derneğe ya da işçi sendikasına bırakılır.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 25- Bu tüzükteki boşluklar, Dernekler Yasası ve Medeni Kanun hükümleriyle doldurulur.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Madde 26- Bu tüzüğü imzalayarak İstanbul Valiliği’ne veren kurucu üyeler, ilk Genel Kurul toplantısına kadar Genel Kurul yetkilerini taşırlar. Kurucu üyeler bu süre içinde, kendi aralarında toplanarak, Kongre yetkilerini kullanma yöntemlerine uyarak, uygun görecekleri tüzük değişikliklerini yapabilirler.

DERNEĞİN KURUCULARI

  • Fettah Ayhan ERKAN
  • Halil ARABULAN
  • Ahmet PEKTOPAL
  • Tacettin ÇOLAK
  • Meral KÜÇÜKOSMANOĞLU
  • Ramazan KAP
  • Nihat GÜLDEMİR

Tarihçe

ipsd
Gerekçemiz aynı gerekçedir. 1968 yılında kurulan İPSD’nin bugün de gerçekliğini korumaktadır.

Basın Açıklamaları

Son Haberler

@2024 – Tüm hakları saklıdır.